OMKI KFT.


Go to content

Jogszabályi előírások

A munkavédelem területén belül az alábbi feladatok jelentkeznek:

Az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel (továbbiakban MVT) 2. § (4), és Mvt. 55. § (1) munkavédelmi oktatás

Mvt. 21. § (1) A veszélyes gépek munkavédelmi üzembe helyezése
Mvt. 23. § (1) A veszélyes gépek időszakos felülvizsgálata
Mvt. 24. § Ivóvíz, öltöző, pihenő, tisztálkodási lehetőség biztosítása
Mvt. 25. § Hulladékkezelés
Mvt. 26. § A veszélyre figyelmeztető jelzések alkalmazása
Mvt. 27. § A szükséges mozgástér kialakítása (2 m2)
Mvt. 29. § Anyag nemenkénti tárolás biztosítása
Mvt. 30. § A közművek azonosíthatósága
Mvt. 31. § A megfelelő világítás kialakítása
Mvt. 32. § A munkahelyen a zajhatások a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások elleni védelem
Mvt. 35. § (3) átlátszó ajtók jelölése
Mvt. 36. § (1) A padlóburkolat csúszás mentesítése
Mvt. 37. § A kijáratok, vészkijáratok, a kijelölt menekülési utak szabadon tartása.
Mvt. 38. § (1) Dohányzóhely kijelölése
Mvt. 39. § gépekhez-berendezésekhez használati utasítás mellékelése
Mvt. 44. § Egyéni védőeszköz juttatási rendet kell kidolgozni
Mvt. 45. § Mentési tervet kell készíteni
Mvt. 46. § Biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit
Mvt. 47. § Ki kell dolgozni a munkavédelmi előírások egységes rendjét (MV szabályzat)
Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat
Mvt. 57. § (1) Munkavédelmi szakképesítésű személy foglalkoztatása
Mvt. 58. § Foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítása, ill. alkalmazása
Mvt. 64. § Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés kivizsgálása
Mvt. 70. § Munkavédelmi képviselő választása ott, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4. § (1) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálati rendjének kidolgozása.

Érintésvédelmi mérések a 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet szerint:
"5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.)
IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal."
szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szakképzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;
szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását."

3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet 2. § d, 5. § (1, 2) A monitoros munkát végzők részére téríteni kell az éleslátást biztosító szemüveget.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint biztosítani kell az orvosi vizsgálatokat

Tűzvédelmi szempontból a 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. §-a, és a 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről, 6 § - a "A gazdálkodó szervezeteknél és polgári szerveknél tűzvédelmi munkakört ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők képesítési követelményé"-ről rendelkezik. Melyek szerint az "A", "B", "C" tűzveszélyességi besorolású gazdálkodó szervezeteknél és polgári szerveknél kötelező tűzvédelmi szakembert foglalkoztatni.

A tűzvédelem területén belül az alábbi feladatok jelentkeznek:

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, tűzvédelmi szabályzat, készítés (5 dolgozói létszám felett), és annak tartalmának oktatása évenként.
4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:
a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

Ezt
évente egyszer gyakoroltatni kell.

Elektromos hálózat tűzvédelmi felülvizsgálata: A felülvizsgálatot a -
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról1 (továbbiakban OTSZ)
előírásai szerint kell elvégezni.

Villámvédelmi felülvizsgálat A felülvizsgálatot a -
az OTSZ előírásai szerint kell elvégezni.

A vizsgálatok gyakorisága:
- az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább háromévenként;
- a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként;
- a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább kilencévenként

A műszeres vizsgálatok során feltárt hibák megszüntetéséről, a jegyzőkönyvben szereplő feladatok végrehajtásáról a mérést végeztetőnek kell gondoskodnia.
A javítás tényét szerelői nyilatkozattal kell igazolni!

OTSZ
A csoportosan elhelyezett elektromos vezérlőelemeket külön-külön meg kell jelölni (mi, mit vezérel)

OTSZ
Bármilyen tűzmegelőző berendezést időszakosan felül vizsgáltatni kell.
Tűzjelző hálózat 1/2 évente
Beépített automatikus tűzoltó hálózat 1/2 évente
Tűzcsap hálózat 1/2 évente
Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája 5 évente
Tűzoltó készülékek (MSZ 1040-es 1/2 évente, MSZ EN 3-as évente)
Vészlétra 1 évente
Robbanás biztos szekrény nyomáspróbáztatása 5 évente
Hő és füstelvezető berendezés 1 évente
Egyedi, gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata 4 évente
Egyedi és gyűjtő kémények ellenőrzése, tisztítása a szilárd-, olaj- és gáztüzelő berendezéstől függően 1/2 évente, illetve 1 évente
Irányfény világítás 1/2 évenként

OTSZ
A helyiségek rendeltetésszerű használata
A tűzveszélyes tevékenység előírásai
A dohányzás tűzvédelmi előírásai
A tűzvédelmi jelzések használata (gázfogadó, tűzcsap, oltókészülék, stb.)
A raktározás tűzvédelmi előírásai
A kiürítésre vonatkozó előírások
A füstelvezetés előírásai
A tüzelő berendezésekre vonatkozó előírások
A szellőzésre vonatkozó előírások
a világítás, és a villamos berendezések előírásai
tűzvédelmi figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni
Beépített tűzjelzőkre vonatkozó előírások
A tűzoltó készülékekre vonatkozó előírások (naplót kell vezetni az ellenőrzésről)
A járművekre vonatkozó Tv előírások

Szakhatósági bírságok:

Tűzvédelemből a
116/1996. (VII. 24.), és a 208/2002. (IX. 26.) Kormány rendeleti módosítása a tűzvédelmi bírságról, szabályozás szerint.

A munkavédelmi bírság kiszabását pedig az
MVT 82. § szabályozza.
Egyébként egy kis odafigyeléssel minden kötelezettségnek eleget lehet tenni.


Back to content | Back to main menu